Rodinám nabízíme odbornou psychologickou a terapeutickou pomoc při řešení:

– osobních, partnerských a rodinných problémů

– výchovných problémů s dětmi doma i ve škole, školní neúspěšností dětí, podezření na školní šikanu ve třídě dítěte

– otázek souvisejících se zdravím v rodině, životním stylem a jeho možným dopadem na zdraví jednotlivých členů rodiny

– psychosomatických obtíží (těch tělesných obtíží, které se stále trvají, i když dle lékařů jsou nálezy negativní) nebo těch nemocí, které se stále opakují a jejich intenzita se i přes léčbu nemění

– kariérových otázek (volba správné školy u dětí a mládeže, volba povolání, osobní profesní rozvoj pracujících osob nespokojených ve svém zaměstnání či uvažujících o změně práce)

– otázek v rozvodové a porozvodové situaci

– dalších rodinných problémů resp. situací zatěžujících rodinu nadměrně, dlouhodobě nebo opakovaně

Kdo může služby využít: jednotlivec (dítě, dospělák), manželský / partnerský pár nebo celá rodina.

Možné formy setkání: osobně v poradně, distančně/online, v krizových situacích telefonicky a nově také formou „Walk and talk“, tj. rozhovorem za chůze v přírodě (lese, parku apod.).

Dále  nabízíme:

– vedení odborné supervize v systému sociálních, zdravotních služeb a dalších zejména pomáhajících profesí

– odbornou pomoc při specifických otázkách souvisejících s poskytováním pěstounské péče (práce s rodinou, zletění dětí a další)

– komplexní program „koučování při zletění“ určený rodinám s dospívajícím synem/dcerou

– práci se školní třídou s cílem zlepšit atmosféru v třídním kolektivu, její fungování vč. řešení náročnějších obtíží

– certifikované psychodiagnostické metody ke zpracování  osobnostního profilu (silných stránek a příležitostí k rozvoji) a k dalším vyšetřením (např.: IQ, stresové zátěže, osobnostních rizik ve vztahu k agresivitě, užívání návykových látek, pozornosti, koncentrace, paměti a další).

Neposkytujeme vyšetření za účelem využití pro soudní spory. Také Vám nemůžeme předepsat jakékoli léky.

logo od BetyVěříme v jednotlivce, v jeho snahu o co možná nejlepší řešení problému. Věříme v rodinu a její vědomou či nevědomou snahu o dosažení spokojenosti všech jejích členů. Pomůžeme Vám, jak nejlépe umíme.